Cennik

NAZWA USŁUGI CENA USŁUGI CZAS TRWANIA
Konsultacja psychologiczna , terapeutyczna , interwencja kryzysowa 150  zł

spotkanie w celu zdiagnozowania problemu i dopasowania pomocy psychologicznej

60 minut
Konsultacja wychowawcza, małżeńska 150 zł 60 minut
Diagnoza psychologiczna ,  pedagogiczna dzieci , młodzież 

indywidualne zajęcia z terapeutą pedagogicznym 

wydanie zaświadczenia

150 zł

 

150  zł

250 zł

60  minut

 

60 minut

120 minut

Psychoterapia indywidualna

dzieci , młodzież, dorośli

krótkoterminowa  lub długoterminowa to systematyczna forma pracy terapeutycznej . Sesje odbywają się raz w tygodniu.

150  zł 60  minut
Psychoterapia grupowa krótkoterminowa lub długoterminowa

dzieci, młodzież , dorośli

 150 zł 60  minut
Terapia rodzinna 

krótkoterminowa lub długoterminowa

150  zł 60  minut
Terapia małżeńska

krótkoterminowa lub długoterminowa

150 zł 60  minut
Warsztaty psychologiczne, wychowawcze,  grupowe pedagogiczne.

Zajęcia pedagogiczne ; korekcyjno – kompensacyjne

150 zł

 

150 zł

60 minut

 

60 minut

Spotkania są umawiane przez  :

portal znanylekarz .pl   Barbara Kuryś

Spotkania umawiane są telefonicznie – tel  602-101-216 
Płatność –  przed spotkaniem kartą ,  gotówką lub szybkim przelewem przed spotkaniem .

spotkanie online :

przelew powinien być opłacony przed spotkaniem  potwierdzony   przesłaniem  sm tj.   zdjęcia opłaty na numer konta ;

29   1090   2734  0000  0006  7800  1923

gabinet :   http://www.psychologporady.pl

 

Wyjątki :

Koszt wizyty za zgodą telefoniczną  poza godzinami  pracy  przez psychologa w dni powszednie wynosi  : 200 zł – 60 minut

Koszt wizyty  za zgodą telefoniczną  oraz  o ustalonej godzinie przez psychologa w niedzielę w pilnych sprawach  wynosi  : 250 zł – 60 minut

Znanylekarz.pl Barbara Kuryś

Psycholog , psychoterapeuta

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog opiekuńczo -wychowawczy

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zakres  usług obejmuje:

Konsultacje indywidualne – terapia depresji, stresu, lęków,  zmęczenia, wypalenia, braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami itd.

Konsultacje zachowań dzieci i młodzieży – terapia rodzinna i samego dziecka, relacje pomiędzy rodzeństwem.

Interwencje w kryzysie – natychmiastowa pomoc i interwencja.

Terapie rodzin i małżeństw – ryzyko rozstania, kłótnie z którymi nie możecie sobie poradzić, chęć poprawy stosunków małżeńskich, rozwój komunikacji w małżeństwie.

Porady dla kobiet w ciąży i ich partnerów – niepewność i stres w ciąży, lęk przed porodem,  baby-blues,  depresja okołoporodowa, wsparcie w przypadku straty.

Zapraszamy na terapię indywidualną  osoby, które zmagają się z:

-Lękiem, niepokojem , smutkiem , depresją , żałobą
-Mają niezakończone sprawy z dzieciństwa, które zaburzają funkcjonowanie życia obecnego (DDA, DDD  i nie tylko).

– z dolegliwościami ciała, które lekarze nazywają psychosomatycznymi (bóle głowy, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, itd.)
Doświadczają napięć i stresów dnia codziennego,
Cierpią z powodu nadużyć w przeszłości, bycia ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
Są zainteresowani rozwojem poczucia własnej wartości, chcą lepiej rozumieć siebie, innych ludzi .

Chcą lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wyzbyć się drażniących nawyków czy też potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe, jak i osoby, które podejrzewają u siebie:

– zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój)

 – zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki )

-zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),  uzależnienie, kłopoty seksualne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu  pourazowego.

Dla młodzieży

– przeżywającej trudności w relacjach z rówieśnikami, czy rodzicami

– przeżywającej nadmierny stres w sytuacjach szkolnych, egzaminacyjnych

– doświadczających kłopotów dotyczących swojego dojrzewania, zmian zachodzących w ciele.

Dla rodziców:

Konsultacje w zakresie rozwoju psychospołecznego od urodzenia do 18 r. ż

Konsultacje wychowawcze, konsultacje rodzinne

Rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzone jest konsultacją z psychologiem.

Jej celem jest rozpoznanie konkretnych problemów i zorientowanie się w ogólnej sytuacji życiowej.

W wyniku konsultacji psycholog  może zaproponować formę pomocy dopasowaną do indywidualnych potrzeb lub zdarza się , iż sytuacja problemowa zostaje rozwiązana podczas konsultacji

Konsultacja trwa zazwyczaj  60 minut.

Oferuję dwa rodzaje terapii indywidualnej :

  1. Terapię krótkoterminową, w której koncentrujemy się na problemie zgłoszonym przez Klienta i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Ta forma skierowana jest do osób które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić ten aspekt swojego życia. Zwykle w terapii krótkoterminowej do rozwiązania problemu wystarcza od 6 do 10 sesji.

Zasadą jest aby prowadzić spotkania najkrócej jak to możliwe, ale tak długo aby rozwiązać problem.

2. Terapia długoterminowa, jest to cykl spotkań w którym badamy, wraz z Klientem, problemowe obszary życia i wspólnie staramy się doprowadzić do poprawy jakości funkcjonowania.

3. Zajęcia  indywidualne z terapeutą pedagogicznym:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

Głównym celem zajęć terapii pedagogicznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest:

Ø      stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości;

Ø     wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania;

Ø      rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej;

Ø     stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:

·      ćwiczenia orientacji przestrzennej;

·      ćwiczenia  orientacji położenia własnego ciała;

·      ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

·      ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej;

·      ćwiczenia sprawności manualnej;

·      ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci;

·      ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;

·      ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;

·      ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.

Celem operacyjnym terapii pedagogicznej jest :

stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Zbiór celów operacyjnych jest programem terapii.

Cele szczegółowe terapii pedagogicznej to:

1.       Właściwa organizacja pracy – uczeń potrafi w efektywny sposób organizować sobie pracę w szkole i w domu.

2.       Budzenie wiary we własne możliwości – uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności.

3.       Wdrażanie do zachowań asertywnych – uczeń wie, na czym polega zachowanie asertywne i zachowuje się w sposób asertywny.

4.       Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych – uczeń wie, jak zachować się w sytuacjach trudnych i jak radzić sobie ze stresem, który towarzyszy takim sytuacjom.

5.       Poprawa komunikacji interpersonalnej – uczeń jest otwarty na kontakty interpersonalne.

6.       Motywowanie do podejmowania zadań o różnych stopniach trudności – uczeń stara się rozwiązywać również zadania o wyższym stopniu trudności – nie wycofuje się bez podjęcia próby ich rozwiązania.

7.       Kształtowanie umiejętności pracy w grupie – uczeń zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej.

8.       Minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi – uczeń zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi.

9.       Budowanie wzmocnień pozytywnych – podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.

10.     Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

11.    Wypracowanie nawyku poprawnego pisania – uczeń pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzna i graficzną pisma.

12.    Wypracowanie nawyku poprawnego czytania – uczeń skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.

13.    Wdrażanie do autokorekty – uczeń widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów, wytwarzanie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym.

14.    Wdrażanie do samodzielnej pracy – uczeń dostrzegę potrzeb permanentnej pracy, która zapewnia efekty.

15.    Wyrobienie właściwej motywacji do nauki.

16.    Podejmowane działania dotyczące sposobu współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami

Podmiotem terapii pedagogicznej jest :

nauczyciel terapeuta wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy. 

Przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest :

dziecko, jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne, określone przez specjalistyczną diagnozę psychologiczną .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Barbara Kuryś